Onderhoud

Het onderhoud van uw huurwoning

Het onderhoud van een huurwoning of kamer is verdeeld tussen de huurder en de verhuurder. Eenvoudig gezegd is de stelregel dat de verhuurder zorgt voor het groot onderhoud en de huurder zorgt voor het kleine en dagelijkse onderhoud van de gehuurde woonruimte. In onderstaand overzicht hebben we een korte weergave gegeven van zaken die door en voor rekening van een huurder dienen te worden uitgevoerd. Wil je hierover meer informatie van de Rijksoverheid, dan kan je ook terecht op de website van de Rijksoverheid.

Wie doet wat?

Onderstaande onderhoudswijzer voor huurwoningen is een hulpmiddel en geeft slechts een indicatie van wat in de meeste gevallen voor rekening van verhuurder en wat voor rekening van huurder komt. De inhoud van de huurovereenkomst en wat hierover wettelijk is geregeld is bepalend (bekijk hier het volledige overzicht).

Onderhoud door en voor rekening van huurder

Schilderwerk

 • Witten van binnenmuren en plafonds.
 • Schilderen van binnen houtwerk (let op! Kunststof onderdelen mogen niet worden geschilderd)
 • Behangen van binnenmuren.
Hang- en sluitwerk binnen
 • nastellen van deuren
 • vervangen van bedieningsstangen
 • nastellen van kasten en keukenkastjes
 • vervangen van keukenladen en geleiders
 • vervangen van kastplanken
 • vervangen en/of herstellen van sloten, grendels, scharnieren en deurkrukken
 • aanbrengen en/of vervangen van tochtwerende voorzieningen
 • vervangen van sleutels bij verlies, diefstal, breuk
 • Hang- en sluitwerk buiten
 • aanbrengen en/of vervangen van tochtwerende voorzieningen
 • vervangen van sleutels bij verlies, breuk of diefstal
 • gangbaar houden van sloten en scharnieren (oliën/smeren)
Sanitair
 • vastzetten van de closetpot
 • vervangen van de closetsok
 • repareren/vervangen douche garnituur
 • vastzetten/vervangen van de closetzitting
 • vervangen van kraan onderdelen
 • repareren/vervangen van roosters en afvoerpluggen
 • vervangen van spiegels, planchetten
 • vervangen van zeepbakjes, toilethouder
 • vastzetten van spiegels en wastafels
 • vervangen van reservoirtrekker, bodemrubber en flotteurkraan
 • vervangen van gootsteen/wastafel
Leidingen en afvoeren
 • ontstoppen van individuele afvoeren en schoonhouden en ontstoppen van het binnenriool. Tot het aansluitpunt vanuit de woning op het gemeenteriool.
 • reinigen van dakgoten
 • repareren c.q. vervangen van sifons
 • vorstvrij houden van leidingen en installaties. Bevriezen van (buiten)kranen voorkomen. Hoe? Zie: YouTube
 • vullen/ontluchten van cv-installaties
 • vorstvrij houden van cv-installaties
 • gangbaar houden van ventilatieroosters
 • kortsluiting door eigen toestellen
 • vervangen schakelmateriaal zoals schakelaars, wandcontactdozen, afdekplaatjes,
 • centraaldoosdeksels
 • reparatie c.q. vervangen bel
 • reinigen gasboilers en/of geiser, tenzij opgenomen in servicekosten
Diversen
 • vrijhouden van ontluchtingskanalen
 • glasbreuk tenzij gedekt via servicekosten of glasverzekering
 • vervangen van plinten en drempels
 • dichtzetten van krimpscheuren
 • tuinonderhoud (mogelijk in servicekosten opgenomen)
 • onderhoud zonwering, rolluiken
 • Vastzetten van:
  • trapleuningen
  • deurknoppen
  • drempels
  • elektrische schakelaars
  • stopcontactdozen
  • deurbellen
  • vloerroosters
  • plafondroosters
  • sleutels van sloten (binnen en buiten)
 • Vernieuwing van:
  • leertjes voor de kraan
  • onderdelen van kranen
  • deurknoppen
  • sloten
  • hang-en-sluitwerk
  • vloerroosters
  • plafondroosters
  • sleutels van sloten (binnen en buiten)
  • garnituur voor douche en toilet
  • garnituur wc
  • elektrische schakelaars
  • stopcontactdozen
  • deurbellen
  • kabelaansluitingen
  • telefoonaansluitingen
  • computeraansluitingen
  • onderdelen van datanetwerken
 • Technische installaties binnen de woning
  • Ontluchten en bijvullen van cv-installatie
  • Opnieuw starten van de cv-installatie na uitval
  • Vernieuwen van filters
  • Schoonhouden van roosters
 • Ongedierte; verwijderen en voorkomen van zilvervisjes, schimmel, vlooien, mieren, wespen, luizen.

Onderhoudswijzer voor rekening van verhuurder:

Niet urgent onderhoud
Niet urgente onderhoudszaken kunnen via het reparatieverzoek op deze website bij ons worden gemeld.
 
 • herstellen van dakbedekking
 • vervangen van mechanisch versleten sanitair: wastafels, toiletpotten, kranen en baden
 • herstellen/vervangen van de cv
 • onderhoud riolering/waterleiding
 • repareren van mechanische ventilatie
Urgent onderhoud
 • uitvallen van een cv-installatie
 • uitvallen van een warmwaterinstallatie
 • uitvallen van druk op een waterleiding
 • uitvallen van centrale stroomvoorziening
 • daklekkages, breuk van riolering/waterleidingen

Reparatieverzoek indienen

Indien u bij ons via het online portaal een reparatieverzoek indient dient u het onderstaande (wat ook vermeld staat in de algemene bepalingen van uw huurovereenkomst) in acht te nemen. 
 • Als huurder bent u volgens de wet (artikel 7:217 juncto 240 BW), verplicht tot het verrichten van kleine herstellingen aan, op of in het gehuurde en verhuurder is verplicht op verlangen van huurder de overige gebreken te verhelpen, tenzij dit onmogelijk is of uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van verhuurder zijn te vergen. Partijen zullen daartoe tijdig en op deugdelijke wijze – ieder voor zijn rekening die voorzieningen, vernieuwingen daaronder begrepen, treffen of doen treffen, die daarvoor nodig zijn en waartoe de wet, enig wettelijk voorschrift of overeengekomen voorwaarden hen verplicht.
 • U bent als huurder in ieder geval verplicht tot onderhoud en reparatie van de door u aangebrachte of overgenomen veranderingen en toevoegingen in, op of aan het gehuurde. In het geval u van een aan u voorafgaande huurder zaken, veranderingen of voorziening hebt over genomen, zullen deze nimmer kunnen leiden tot aansprakelijkheid van verhuurder. Huurder vrijwaart verhuurder voor aanspraken van derden voor schade veroorzaakt door huurder aangebrachte veranderingen en voorzieningen.
 • De voor rekening van huurder komende kleine herstellingen worden door of namens verhuurder verricht indien dit onderhoud onder de door of namens verhuurder te verzorgen leveringen en diensten in de huurovereenkomst is overeengekomen.
 • Zowel huurder als verhuurder hebben de verplichting die voorzieningen voor zijn rekening te nemen , die dienen te worden getroffen als gevolg van opzet, schuld, nalatigheid of onoordeelkundig gebruik van hemzelf of van personen voor wie hij aansprakelijk is.
 • Indien verhuurder het nodig oordeelt aan het gehuurde of het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt of aan belendingen onderhoud, herstel, vernieuwing of andere werkzaamheden te verrichten ofte doen verrichten of indien deze nodig zijn in verband met eisen of maatregelen van de overheid of openbare nutsbedrijven, zal huurder de personen, nodig voor het verrichten van die werkzaamheden in het gehuurde toelaten en die werkzaamheden en het eventuele ongerief gedogen, zonder daarvoor schadevergoeding, vermindering van de betalingsverplichting van het wel ontbinding van de huurovereenkomst te kunnen vorderen. Verhuurder zal omtrent het tijdstip van de uitvoering van de werkzaamheden, tijdig overleg met huurder plegen.
 • Indien een der partijen nalaat onderhoud, herstel of vernieuwing te zijnen laste uit te voeren of te doen uitvoeren – dan wel indien deze op onoordeelkundige of slechte wijze zijn uitgevoerd -, is de andere partij gerechtigd om die werkzaamheden voor rekening en risico van de nalatige partij te (doen) verrichten, nadat deze een schriftelijke ingebrekestelling heeft gekregen waarin hem een redelijke termijn voor de nakoming is verleend. Indien de voor rekening van huurder komende werkzaamheden geen uitstel kunnen gedogen, is verhuurder gerechtigd deze terstond voor rekening huurder te verrichten of te doen verrichten.
Zie voor meer informatie het huishoudelijk reglement Impresco huurwoningen.
Chat openen
1
Hallo 👋
Wij staan je graag te woord via WhatsApp. Kunnen wij je ergens mee helpen?