Huishoudelijk reglement Impresco | Mijnhuurwoning.com

Het volledige ‘Huishoudelijk reglement Impresco huurwoningen’ downloaden? Klik hier!

 

Algemeen

Artikel 1.0

Dit reglement bevat huishoudelijke regels voor de bewoners en gebruikers van een huurwoning waarvoor Impresco het vastgoedmanagement verzorgd.

Artikel 1.1

Afval

Huisvuil en ander afval mag alleen in de daartoe bestemde (ondergrondse) container worden gedeponeerd.

 

Voor grofvuil dient u contact op te nemen met Circulus Berkel (www.circulus-berkel.nl).

  

Tenzij het een redelijke termijn voorafgaand aan het ophalen ervan betreft is het is niet toegestaan afval of (grof)vuil in gemeenschappelijke ruimten te plaatsen.

Artikel  1.2
(Huis)dieren

Het houden van kleine huisdieren is alleen in overleg toegestaan. Ga altijd zorgvuldig om met huisdieren, ze veroorzaken snel overlast. 

 

Het houden van grote huisdieren is niet toegestaan; tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is gegeven door Impresco. 

 

In gemeenschappelijke ruimten moeten huisdieren aangelijnd zijn.

 

Huisdieren mogen hun behoefte niet doen in de gemeenschappelijke ruimten en op de balkons. Ter voorkoming van (stank)overlast en verstoppingen.

 

De huisdieren mogen geen geluidsoverlast veroorzaken.

 

Het is niet toegestaan kattenbakvulling door het toilet te spoelen. Hierdoor kunnen ernstige verstoppingen ontstaan, de kosten voor het ontstoppen komen dan voor uw rekening.

 

De behoeften van huisdieren die rond het appartementencomplex worden gedaan dienen opgeruimd te worden door de eigenaar/houder van het huisdier.

 

Ter voorkoming van excessen is het verplicht om alle huisdieren aan te melden bij de Impresco.

 

Het voeren van vogels, zoals duiven, dan wel het aanbrengen van voorzieningen die vogels zouden kunnen aantrekken is verboden. Ook het voeren eenden en vissen in de nabijheid van de woning is niet toegestaan i.v.m. de aantrekkingskracht hiervan op ongedierte zoals ratten en muizen.

Artikel 1.3

Geluid

Woont u in een historische of monumentale woning dan is er vaak sprake van houten vloeren. Ook al is de woning volledig gerenoveerd en zijn de vloeren goed geïsoleerd, dan nog is het niet te voorkomen dat contactgeluiden optreden. Hierdoor is het extra van belang om rekening te houden met uw buren.

 

Het is verboden muziek of andere geluiden te maken, waaronder wordt verstaan het afspelen van een geluidsinstallatie, een TV e.d. op zodanige wijze dat dit hinderlijk is voor omwonenden. 

 

Het is verboden tussen 22.00 uur ’s avonds en 09.00 uur ’s ochtends en op zon- en erkende feestdagen, werkzaamheden zoals boren, timmeren e.d. te verrichten aan de bouwconstructies, die hoorbaar zijn voor de andere huurders. 

 

Het aanbrengen aan de buitenzijde van naamborden, reclame aanduidingen, uithangborden, zonneschermen, vlaggen, spandoeken, bloembakken, schijnwerpers en in het algemeen van uitstekende voorwerpen, alsmede het hangen van wasgoed (m.u.v. het kortstondig luchten van beddengoed) aan de buitenzijde van het gebouw, alsook het aanbrengen van (antenne/ontvangst) schotels aan de buitenmuren is niet toegestaan. 

Artikel 1.4

 

Om hinderlijke contactgeluiden te beperken, zoals lopen en schuiven van meubilair, zijn harde vloerbedekkingen verboden. Indien kan worden aangetoond dat de isolatie van het contactgeluid van de kale vloer inclusief de vloerbedekking een waarde bereikt van 10 decibel of meer is het leggen van bijvoorbeeld laminaat toegestaan. Dit houdt in dat de (dek)vloer + de vloerbedekking minimaal 10 decibel moet dempen ten opzichte van de kale vloer en dat de vloerbedekking niet in rechtstreeks contact staat met de ondervloer en de wanden (zwevend leggen). Voorop staat echter dat men geen onredelijke hinder mag toebrengen aan de overige bewoners.

Artikel 1.5

 

Het is verboden om planten en heesters te laten opgroeien tegen complex. 

Artikel 1.6

 

Het is verboden om planten, struiken, bomen enzovoorts hoger dan 1,8 meter te planten of te laten groeien.

   

Gemeenschappelijke gedeelten

Artikel 2.1

Het is niet toegestaan zaken te stallen in de gemeenschappelijke gedeelten.
Hieronder worden onder andere verstaan (brom/snor) fietsen, kinderwagens en andere meerwielers maar ook zitbanken, bloempotten enzovoorts.

 

Uitzonderingen op het stallen van zaken in de gemeenschappelijke ruimten kunnen door huurders per bouwlaag worden gemaakt, mits dit de unanieme instemming krijgt van de huurders van de betreffende bouwlaag. Deze roerende zaken mogen echter nooit een obstakel vormen (bijvoorbeeld door hun afmetingen) voor minder validen (rolstoelen, rollators enz.) hulpdiensten zoals ambulance (brancards) of brandweer.

 

De gemeenschappelijke ruimten dienen te allen tijde toegankelijk te zijn voor de brandweer, ziekenvervoer en andere hulpverlenende instanties. 

 

Het is niet toegestaan te roken in de de woning en de gemeenschappelijke gedeelten.

 

Het is niet toegestaan etenswaren te nuttigen in de gemeenschappelijke gedeelten.

Artikel 2.2

Huurders zijn verplicht om energieverbruikende apparaten die voor langere tijd (> 1 week) worden aangesloten op gemeenschappelijke energiebronnen (water, elektriciteit e.d.) schriftelijk te melden bij Impresco. Impresco mag namens de verhuurder een naar billijkheid vast te stellen bijdrage van de verbruiker in de gemeenschappelijke energienota (in servicekosten) vorderen.

Artikel 2.3

 

Het is voor een ieder verboden, behoudens calamiteiten, om zich op het dak van het complex te begeven.

Artikel 2.4

 

Huurders moeten er zoveel mogelijk toe bijdragen dat de gemeenschappelijke ruimten schoon en netjes worden gehouden.

Artikel 2.5

In de brievenbussen aangetroffen drukwerk en dergelijke mogen niet in de hal worden gedeponeerd.

Artikel 2.6

In een eventuele gemeenschappelijke berging mogen geen beroeps-/bedrijfsmatige werkzaamheden worden verricht. 

Artikel 2.7

 

Bij reparaties of werkzaamheden in de gemeenschappelijke berging mag geen gebruik worden gemaakt van stoffen die de kans op brand of explosie aanmerkelijk vergroten.

   

Privé gedeelten

Artikel 3.1
Binnen schilderwerk

Huurder zal het binnenschilderwerk, bij vervanging of vernieuwing daarvan in lichte, ‘neutrale’ kleuren uitvoeren. 

 

Kunststof onderdelen mogen niet worden geschilderd.

Artikel 3.2

Als een privégedeelte (mede) wordt bestemd voor de uitoefening van een bedrijf of beroep dan gelden de volgende aanvullende bepalingen.

 

De gebruiker moet zorgen voor het verkrijgen van de door de (gemeentelijke) overheid of andere bevoegde instanties vereiste vergunningen en of ontheffingen.

 

Leidt de aard van het bedrijf of beroep tot overlast dan heeft Impresco het recht, de verdere uitoefening van dit bedrijf of beroep binnen het complex te verbieden.

 

Leidt de aard van het bedrijf of beroep tot hogere dan normale premies voor verzekeringen, dan komen de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de huurder die het bedrijf of beroep uitoefent of laat uitoefenen.

Artikel 3.3

Het is niet toegestaan te boren in gipswanden in o.a. oudere gebouwen. Om wandversieringen op te hangen dient gekozen te worden voor een speciale plafondrail. De herstelkosten van directe en indirecte schade als gevolg van het niet opvolgen van deze eis komen altijd voor rekening van huurder.

Artikel 3.4

 

Bij langere afwezigheid dan een maand moet een huurder zo mogelijk zijn verblijfadres meedelen en daarbij opgeven wie is aangewezen om zich eventueel toegang tot het appartement te verschaffen, mocht daartoe de noodzaak ontstaan.

Voor meer informatie kunt u ook de Algemene Bepalingen raadplegen die onlosmakelijk verbonden zijn met uw huurovereenkomst. Huurovereenkomst niet bij de hand? Klik hier.

Chat openen
1
Hallo 👋
Wij staan je graag te woord via WhatsApp. Kunnen wij je ergens mee helpen?