Algemene voorwaarden

Artikel 1; Definities

In de hierna volgende voorwaarden wordt verstaan onder:
 
Impresco: de vennootschap onder firma Impresco tevens handelend onder de namen: Impresco Vastgoed, Impresco Real Estate en Mijnhuurwoning.com.
 
De opdrachtgever: elke relatie die Impresco schriftelijk of mondeling opdracht geeft om namens haar te adviseren en/of feitelijke (rechts)handelingen te verrichten.
 
Het object: de onroerende zaak met betrekking waartoe Impresco een of meer van de in deze algemene voorwaarden omschreven opdrachten heeft gekregen.
 
Derden: door Impresco voor de uitvoering van de opdracht namens de opdrachtgever in te schakelen derden.
 

Artikel 2; Omvang van de werkzaamheden

De opdracht die de opdrachtgever aan Impresco verstrekt en die door deze wordt aanvaard, bestaat uit een of meer van de volgende werkzaamheden:
 
Vastgoedmanagement; het beheren van de vastgoed objecten van opdrachtgever waaronder het ontwikkelen, uitvoeren, coördineren en aansturen van technische en administratieve werkzaamheden die onder andere door derden worden uitgevoerd.
 
Marketingmanagement; alle activiteiten gericht op het vergemakkelijken en bespoedigen van transacties door analyse, planning, evaluatie en uitvoering.
 
Promotie; het versterken van het imago van het vastgoedobject bij de beoogde doelgroepen.
 
Advisering; dit omvat een duidelijk afgebakende deelopdracht zoals marktonderzoek, branchering, verhuur- of verkoopadvies, vestigingsonderzoek en het geven van ‘second opinions’ over de genoemde onderwerpen.
 
Verhuurbegeleiding, bemiddeling en regeling; omvat het nemen van die maatregelen en het uitbrengen van die adviezen door Impresco aan een opdrachtgever, die tot doel hebben te komen tot optimale resultaten voor de opdrachtgever zonder dat Impresco ter zake garanties geeft.
 
Bij verstrekking van een opdracht dient een opdrachtgever aan Impresco alle informatie en bescheiden te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht en opdrachtgever staat in voor de juistheid daarvan.
 
Opdrachtgever onthoudt zich van alle activiteiten die de opdracht aan Impresco kunnen belemmeren en/of die Impresco in de uitvoering van de opdracht kunnen hinderen.
 

Artikel 3; Aanbod en aanvaarding

Alle offertes en aanbiedingen van Impresco zijn vrijblijvend en kosteloos. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend. Tussen Impresco en de opdrachtgever komt pas een overeenkomst tot stand indien:
 
de aangeboden opdracht door Impresco schriftelijk wordt bevestigd of door ondertekening van een door Impresco opgestelde ‘opdracht tot dienstverlening’ door een opdrachtgever of vanaf het moment dat door Impresco daadwerkelijk uitvoering wordt gegeven aan de opdracht.
 
Mondelinge afspraken en van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen gelden slechts als overeengekomen nadat en voor zover deze door Impresco schriftelijk zijn bevestigd. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen gelden alleen voor die bijzondere opdracht waarvoor ze zijn overeengekomen en gelden niet voor vervolgopdrachten.
 

Artikel 4; Volmacht

De opdrachtgever verleent Impresco tot het einde van de overeenkomst volmacht voor het verrichten van de in de ogen van Impresco gerechtvaardigde maatregelen, die nodig zijn in het kader van een adequate uitvoering van de overeenkomst. Alle door Impresco aangegane verplichtingen tegenover derden, zullen in goed overleg met de opdrachtgever, uitsluitend worden aangegaan namens en voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 5; Vrijwaring

De opdrachtgever is gehouden Impresco te vrijwaren voor alle aanspraken die derden in verband met de verstrekte opdracht op Impresco pretenderen te hebben. Kosten verbonden aan het verweer tegen dergelijke vorderingen komen voor rekening van de opdrachtgever. Opdrachtgever is gehouden op eerste verlangen van Impresco ter zake de kosten zekerheid te stellen.

Artikel 6; Intellectuele eigendom

De door Impresco opgestelde stukken, plannen, tekeningen en andere voortbrengselen van de geest blijven te allen tijde eigendom van Impresco en mogen door de opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Impresco nimmer aan derden ter hand worden gesteld. Het auteursrecht van het voornoemde blijft bij Impresco, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij overtreding van dit verbod is de (voormalig) opdrachtgever onmiddellijk een boete verschuldigd ter hoogte van de oorspronkelijke voortbrengingskosten van het betreffende stuk.

Artikel 7; Duur van de overeenkomst

In geval tussen partijen een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd tot stand is gekomen zal deze slechts kunnen worden opgezegd per aangetekende brief met een opzegtermijn van zes maanden. Een duurovereenkomst aangegaan voor bepaalde tijd wordt na ommekomst van die tijd automatisch verlengd voor een periode van een jaar. Opzegging van een overeenkomst voor bepaalde tijd is slechts mogelijk tegen de laatste voor de duur van de overeenkomst bepaalde dag met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden. Opzegging dient schriftelijk en aangetekend te geschieden. Ingeval tussen partijen een overeenkomst is gesloten met betrekking tot een of meerdere specifieke opdrachten (geen duurovereenkomst) is de opdrachtgever bij voortijdige beëindiging van de overeenkomst in ieder geval verplicht Impresco te vergoeden, het honorarium naar de stand van de werkzaamheden, de gemaakte kosten en de kosten gemaakt in verband met de door Impresco ingeschakelde derden. Bovendien dient de opdrachtgever dan 15% van het resterende deel van de honorering en de (gecalculeerde) kosten die de opdrachtgever verschuldigd zou zijn geweest bij uitvoering van de overeenkomst, te betalen, onverminderd het recht van Impresco om bij toerekenbare niet nakoming zijdens de opdrachtgever volledige schadevergoeding te eisen.
 
De overeenkomst ‘opdracht tot dienstverlening’ bij huurwoningen eindigt automatisch na 12 maanden na opdrachtverstrekking of door voltooiing van de opdracht.
 

Artikel 8; Betaling

Vergoeding van het aan Impresco verschuldigde geschiedt door betaling op haar bankrekening. Betaling van het uit hoofde van de opdracht verschuldigde dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld. Betaling geschiedt zonder recht op korting of verrekening. De vergoeding is exclusief BTW, kosten verbonden aan het inschakelen van derden en exclusief door overheden vastgestelde of vast te stellen heffingen of toeslagen hoe ook genaamd. Facturen ter zake de levering van goederen en diensten door derden kunnen tussentijds naar believen van Impresco worden doorberekend. Als betalingstermijn geldt dan de door de derde aan Impresco gestelde betalingstermijn conform diens factuur. Na ommekomst van voornoemde vervaltermijn is de opdrachtgever aan Impresco een contractuele vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand. De verschuldigde rente zal maandelijks in rekening worden gebracht en dient binnen veertien dagen na factuurdatum te worden betaald, bij gebreke waarvan de rente na deze termijn wordt bijgeschreven bij de hoofdsom. Indien Impresco haar vordering ter incasso aan een derde ter hand moet stellen is de opdrachtgever daarenboven gehouden de kosten daarvan aan Impresco te vergoeden. Onverminderd het recht van Impresco om volledige vergoeding van deze kosten te eisen, is Impresco gerechtigd deze forfaitair te stellen op het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. De opdrachtgever is niet bevoegd betaling van het aan Impresco toekomende op te schorten met een beroep op artikel 6:262 of 6:263 Burgerlijk Wetboek.
 

Artikel 9; Indexering

Alle genoemde bedragen worden jaarlijks per 1 januari geïndexeerd op basis van de ontwikkeling van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De aanpassing geschiedt door het bedrag van de bestaande vergoeding te vermenigvuldigen met een breuk waarvan de teller gelijk is aan het indexcijfer over het jaar voorafgaande aan de periode waarover de vergoeding wordt geïndexeerd en de noemer door het indexcijfer voor het jaar voorafgaande aan het in de teller genoemde jaar. Mocht bovengenoemde indexcijfer enig jaar negatief uitvallen, dan zal geen indexering plaatsvinden.
 

Artikel 10; Termijnen

Door Impresco aan opdrachtgever opgegeven termijnen zijn, met uitzondering van de in deze voorwaarden opgenomen termijnen en tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven, een indicatie en nimmer bedoelt als verval of fatale termijn.
 

Artikel 11; Administratie

Behoudens bewijs van het tegendeel wordt de administratie van Impresco geacht een exacte weergave te zijn van wat een opdrachtgever aan Impresco verschuldigd is.
 

Artikel 12; Aansprakelijkheid

Impresco zal tegenover de opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk zijn in gevallen van grove schuld of opzet van de directie en/of personeel in dienst van Impresco. Impresco is in een dergelijk geval uitsluitend aansprakelijk voor de directe schade. Overige aansprakelijkheid wordt, met inbegrip van aansprakelijkheid voor derden, hierbij uitgesloten. Gezien de omzetmarge enerzijds, de kosten van verzekering anderzijds en de omvang van de mogelijke schade, is daarenboven in alle gevallen de aansprakelijkheid van Impresco tegenover opdrachtgever beperkt tot € 500,00 per gebeurtenis met een maximum van € 2.000,00 per contract.
 

Artikel 13; Reclames

De opdrachtgever dient op straffe van verval van recht, Impresco binnen veertien dagen nadat een feit waaruit aansprakelijkheid voor Impresco zou kunnen voortvloeien, deze zaak schriftelijk aan haar te melden. Een en ander geldt ook voor feiten waaromtrent verschil van mening bestaat of deze onder de hierboven vermelde exoneratie vallen.
 

Artikel 14; Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Impresco partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Niettemin heeft Impresco het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Geschillen worden met uitsluiting van elke andere Rechtbank, beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Zutphen.
 

Artikel 15; Vindplaats en wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
 
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Impresco.
Chat openen
1
Hallo 👋
Wij staan je graag te woord via WhatsApp. Kunnen wij je ergens mee helpen?